Qt界面开发示例:如何在 Qt 3D 中渲染场景的 C++ 应用程序

转帖|使用教程|编辑:鲍佳佳|2021-07-27 10:00:03.177|阅读 40 次

概述:本文演示了如何在 Qt 3D 中渲染场景的 C++ 应用程序。

# 31款JAVA开发必备控件和工具 # 企业数字化建设合规无风险[专题]

Qt组件推荐

 • QtitanRibbon |下载试用遵循Microsoft Ribbon UI Paradigm for Qt技术的Ribbon UI组件,研究为Windows、Linux和Mac OS X提供功能完整的Ribbon组件。
 • QtitanChart |下载试用:是一个C++库,代表一组,这些控件使您可以快速地为应用程序提供漂亮而丰富的图形。并且支持所有主要的桌

下载Qt6最新试用版

演示如何在 Qt 3D 中渲染场景的 C++ 应用程序。


Simple演示了如何在 Qt 3D 中渲染场景。

运行示例

要从Qt Creator运行示例,请打开欢迎模式并从示例中选择示例。有关更多信息,请访问构建和运行示例

设置场景

我们在main.cpp文件中设置场景。

为了能够使用 Q3D Core、Q3D Render、Qt 3D Input 和 Qt 3D Extras 模块中的类和函数,我们必须包含这些类:


#include <Qt3DCore/QEntity> 
#include <Qt3DRender/QCamera> 
#include <Qt3DRender/QCameraLens> 
#include <Qt3DCore/QTransform> 
#include <Qt3DCore/QAspectEngine>

#include <Qt3DInput/QInputAspect>

#include <Qt3DRender/QRenderAspect> 
#include <Qt3DExtras/QForwardRenderer> 
#include <Qt3DExtras/QPhongMaterial> 
#include <Qt3DExtras/QCylinderMesh> 
#include <Qt3DExtras/QSphereMesh> 
#include <Qt3DExtras/QTorusMesh>


首先,我们设置场景并指定其根实体:


Qt3DCore :: QEntity * createScene()
{
  Qt3DCore :: QEntity * rootEntity = new Qt3DCore :: QEntity ;


我们指定用于 Phong 渲染的材质:


 Qt3DRender :: QMaterial * material = new Qt3DExtras :: QPhongMaterial (rootEntity);


根实体只是一个空壳,其行为由它引用的组件定义。我们指定圆环实体及其网格、变换和材质组件:

 Qt3DCore :: QEntity * torusEntity = new Qt3DCore :: QEntity (rootEntity);
  Qt3DExtras :: QTorusMesh * torusMesh = new Qt3DExtras :: QTorusMesh ;
  torusMesh - > setRadius( 5 );
  torusMesh - > setMinorRadius( 1 );
  torusMesh - > setRings( 100 );
  torusMesh - > setSlices( 20 );

  Qt3DCore :: QTransform * torusTransform = new Qt3DCore :: QTransform ;
  torusTransform - > setScale3D(QVector3D( 1.5 , 1 , 0.5 ));
  torusTransform - > setRotation( QQuaternion :: fromAxisAndAngle(QVector3D( 1 , 0 , 0 ) , 45.0f ));

  torusEntity - > addComponent(torusMesh);
  torusEntity - > addComponent(torusTransform);
  torusEntity - > addComponent(material);

我们还指定了一个球体实体及其组件:


  Qt3DCore::QEntity *sphereEntity = new Qt3DCore::QEntity(rootEntity);
  Qt3DExtras::QSphereMesh *sphereMesh = new Qt3DExtras::QSphereMesh;
  sphereMesh->setRadius(3);
  sphereMesh->setGenerateTangents(true);

  Qt3DCore::QTransform *sphereTransform = new Qt3DCore::QTransform;
  OrbitTransformController *controller = new OrbitTransformController(sphereTransform);
  controller->setTarget(sphereTransform);
  controller->setRadius(20.0f);

  QPropertyAnimation *sphereRotateTransformAnimation = new QPropertyAnimation(sphereTransform);
  sphereRotateTransformAnimation->setTargetObject(controller);
  sphereRotateTransformAnimation->setPropertyName("angle");
  sphereRotateTransformAnimation->setStartValue(QVariant::fromValue(0));
  sphereRotateTransformAnimation->setEndValue(QVariant::fromValue(360));
  sphereRotateTransformAnimation->setDuration(10000);
  sphereRotateTransformAnimation->setLoopCount(-1);
  sphereRotateTransformAnimation->start();

  sphereEntity->addComponent(sphereMesh);
  sphereEntity->addComponent(sphereTransform);
  sphereEntity->addComponent(material);


我们使用属性动画来为球体变换设置动画。

最后,我们初始化一个使用 Qt 3D 窗口的 Qt GUI 应用程序:


int main(int argc, char* argv[])
{
  QGuiApplication app(argc, argv);
  Qt3DExtras::Qt3DWindow view;

  Qt3DCore::QEntity *scene = createScene();

  // Camera
  Qt3DRender::QCamera *camera = view.camera();
  camera->lens()->setPerspectiveProjection(45.0f, 16.0f/9.0f, 0.1f, 1000.0f);
  camera->setPosition(QVector3D(0, 0, 40.0f));
  camera->setViewCenter(QVector3D(0, 0, 0));

  // For camera controls
  Qt3DExtras::QOrbitCameraController *camController = new Qt3DExtras::QOrbitCameraController(scene);
  camController->setLinearSpeed( 50.0f );
  camController->setLookSpeed( 180.0f );
  camController->setCamera(camera);

  view.setRootEntity(scene);
  view.show();

  return app.exec();
}


================================================== ==

想要了解或购买Qt正版授权的朋友,欢迎咨询慧都官方客服

Qt技术交流交流群开通,QQ搜索群号“765444821”或者扫描二维码加入

 标签:

本站文章除注明转载外,均为本站原创或翻译。欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处、不得修改原文相关链接,如果存在内容上的异议请邮件反馈至hey@evget.com

文章转载自:the Qt Company

为你推荐

 • 推荐视频
 • 推荐活动
 • 推荐产品
 • 推荐文章
 • 慧都慧问
在线咨询
联系我们
TOP
在线客服系统
live chat